Sex steg för en lyckad opinionsbildning

Opinionsbildning – en definition

Aktiviteter som syftar till att påverka omgivningens uppfattningar och agerande i för organisationen gynnsam riktning. Vi skiljer mellan två olika typer av påverkan:

1. Att påverka den allmänna opinionen, dvs debatten

Det handlar om att försöka påverka vilka frågor som anses viktiga i debatten och motiven bakom varför något är viktigt, det handlar om att vara intressant och relevant som aktör i den allmänna debatten, att få stöd för viss åsikt och att därmed påverka allmänhetens attityder och beteende

2. Att påverka beslutsfattare och därmed de beslut som fattas

Det handlar om att försöka driva fram beslut i viktiga frågor, att förändra inriktningen på beslut eller kanske att förhindra att vissa beslut fattas

Sex steg för en lyckad opinionsbildning

  1. Mål: Vad är syftet på kort och lång sikt?
  2. Nuläge: Egna kunskaper, egna förslag, bra argument. Dokumentera. Förankra. Långsiktigt arbete.
  3. Omvärld: Opinionsläget, andra intressenter, var står de idag.
  4. Strategi: Problemformulering, budskap, målgrupper, allianser.
  5. Påverkan: Kampanjplan, utåtriktade aktiviteter, gestalta, ta fram fakta, bevaka händelser, fakta, gestalta, betona möjligheter mer än problem
  6. Utvärdering: Vad har vi åstadkommit, nådde vi våra mål?

Litteraturlista

Här ger vi exempel på litteratur som kan vara av intresse för den som sysslar med opinionsbildning.

Calmando Opinionsbildning litteraturlista 2017